Curriculum vitae

ir. Theo Edelman

(bijgewerkt tot  3 december 2018)

Personalia

Naam: Theodorus Edelman.
Geboren: op 16 juli 1948 in Zeist
Adres: L. Roggeveenstraat 17, 6708 SL Wageningen.
Tel: 06 2095 6162
E-mail: Th.Edelman@bodemkunde.nl
Website: www.bodemkunde.nl

Opleiding

Van 1967 tot 1975 studeerde ik aan de Landbouw Universiteit in Wageningen. Mijn studierichting was bodemkunde en bemestingsleer. Mijn doctoraalvakken waren bodemverontreiniging, regionale bodemkunde en onkruidkunde.
Daarvoor volgde ik van 1960 – 1967 de opleiding gymnasium-b te Zeist.

Loopbaan

Bodemkundig Adviesbureau Edelman bv, Wageningen
Vanaf 1992 ben ik directeur van Bodemkundig Adviesbureau Edelman bv te Wageningen. Dit bureau ondersteunt overheden en bedrijven in binnen- en buitenland bij de aanpak van bodemverontreiniging. Het verricht beleidsmatige studies en verzorgt ook onderwijs en congressen op het gebied van bodem. Op verzoek zal ik een lijst met de belangrijkste opdrachten beschikbaar stellen.

Stichting Bodemsanering NS, Utrecht
Van 1996 tot 2002 was ik directeur van de Stichting Bodemsanering NS te Utrecht. Deze stichting is opgericht om gevallen van ernstige bodemverontreiniging op NS-terreinen ongedaan te maken. De stichting beschikte over een jaarlijks budget van f 50 miljoen. Ik was directeur van de Stichting, die 30 personeelsleden telde.
Dienst Milieu en Water provincie Gelderland, Arnhem

Van 1982 tot 1996 was ik in dienst van de provincie Gelderland.
Ik bekleedde de volgende functies: hoofd afdeling Gebieden en Bodemsanering (1994 – 1996), hoofd onderafdeling bodemsanering en tevens waarnemend hoofd afdeling Bodem en Afval (1989 – 1994), hoofd onderafdeling bodembescherming en tevens leider projectgroep bodemsanering (1987 – 1989), leider projectgroep bodemsanering (1985 – 1987) en medewerker bodemsanering (1982 – 1985).

Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem (thans Alterra, Wageningen)
Van 1979 tot 1982 verrichte ik onderzoek naar achtergrondgehalten van stoffen in de bodem van natuurgebieden. Op de resultaten van dit onderzoek zijn de latere streefwaarden voor een groot deel gebaseerd. Ik was wetenschappelijk medewerker in tijdelijke dienst.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
Van 1977 tot 1979 was ik in dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik werd uitgezonden naar Suriname, om bij de Dienst Bodemkartering leiding te geven aan bodemkarteringen in het binnenland. Ik was ambtenaar in tijdelijke dienst.

Ilaco bv, Arnhem
Van 1976 tot 1977 was ik in tijdelijke dienst van Ilaco bv. Ik werd uitgezonden naar Kenya om een bodemchemisch laboratorium op te zetten en te runnen.

Landbouw Universiteit, Wageningen
Van 1975 tot 1976 was ik wetenschappelijk ambtenaar in tijdelijke dienst van de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Ik deed onderzoek naar betere bepalingsmethoden van stoffen in planten.

Andere functies
Wordt binnenkort bijgewerkt.
Voorzitter van het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging te Gouda.
Voorzitter van het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembescherming van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging te Gouda.

Publicaties

Na 2009
Wordt binnenkort bijgewerkt.

2009
Theo Edelman. Nieuwe bodemsaneringstechnieken kunnen en mogen vaker worden toegepast. Alliantie van Vrienden wil nieuwe bewezen technieken vaker inzetten. Tijdschrift Bodem, februari 2009, nr. 1, pag. 26 – 29.

2008
Theo Edelman en Frank Lame. Buitenlandse bodemkundigen bezoeken Nederland. Stamppot en poldermodel gepresenteerd. MilieuNieuws nr. 4, pag. 14 – 16.
Theo Edelman. Alliantie van Vrienden wil impuls geven. Nieuwe technieken voor bodemonderzoek klaar om te worden ingezet. Journaal Bodem, nr. 335, december 2008.
Theo Edelman. Alliantie van Vrienden bepleit andere werkwijze bij bodemonderzoek. Er is meer dan boren… wil iedereen dat horen? Tijdschrift Bodem, oktober 2008, nr. 5, pag. 40 – 41.

2005
Peter Doelman en Theo Edelman. Con Amore Con Soil. Tekst van een cabaretvoorstelling gegeven tijdens de openingsplechtigheid van ConSoil 2005, the 9th International FZK/TNO Conference on Soil/Water-Systems. In: ConSoil Programme.
Theo Edelman. Bodembeleid. Hoofdstuk 2 in het boek ‘Gebruikte bodem, Beleid, preventie, beheer, onderzoek, sanering’ onder redactie van Charles Odekerken. ISBN 90 3760 0530.
Marian Hopman en Theo Edelman. Bodemkundigen bezoeken China. Journaal Bodem. Jaargang 4, nummer 1, p. 4-5.

2004
Yongming Luo, Steve McGrath, Jan Japenga, Fangjie Zhao, Theo Edelman, Bernd Marschner, Lee Newman en Thomas Vanek (Editors). Proceedings of SoilRem 2004.
The 2nd International Conference on Soil Pollution and Remediation. November 9-12, 2004. Nanjing, China.
Theo Edelman, Victor Dries en Hans Verdellen. Soil pollution with heavy metals in the Kempen area in Belgium and the netherlands, caused by zinc smelters: a risk based approach. In: Proceedings of SoilRem 2004.
Theo Edelman. Actief Bodembeheer de Kempen. Sleutels voor de aanpak van Nederlands grootste verontreiniging. Bodem nummer 3, pagina 106 – 107.
Victor Dries en Theo Edelman.Grensoverschrijdende oplossingen voor bodemverontreiniging in de kempen. Vlaanderen en Nederland werken samen. Bodem nummer 3, pagina 108.
Joost Findhammer en Theo Edelman. Cadmium in de kempen: grootste geval van Nederland? De verontreiniging in beeld. Bodem nummer 3, pagina 109 -110.
Jaap van der Waarde, Theo Edelman en Ko de Ruijter. Voornemens voor de aanpak van verontreinigde natuurgebieden in de Kempen. Natuurbeheer en bodemsanering hand in hand? Bodem nummer 2, pagina 117.
Theo Edelman, Jan Japenga en Jing Song. ‘Kempen in het kwadraat’. Verslag van een studiereis naar de volksrepubliek China. Bodem nummer 3, pagina 126 – 128.

2003
Phil Owens en Theo Edelman, 2003.
Theo Edelman en Jos Brils. River basin cases within Sednet: Dommel – Management at basin scale. SedNet 2003, European Sediment research Network, 2nd International Conference, Program Conference Documents, page 35-36.
Theo Edelman. Six key factors in solving a serious environmetal heavy metal problem in the Netherlands. ConSoil 2003, Abstracts of Presentations, page 188. Conference Proceedings on CD. 8th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil. 12 – 16 May 2003. ICC Gent, Belgium.
Theo Edelman en Joke van Wensem. Bodem jaargang 13 nummer 1.

2002
Theo Edelman. Bodemkansen promoten (gastcolumn). Dimensies, jaargang 6, TAUW, Deventer.

2001
Theo Edelman. Bodemalmanak 2001 – 2002. Kluwer.
Theo Edelman. Bodemalmanak 2000 / 2001. Samsom H.D. Tjeenk Willink.

1999
Theo Edelman en Nancy Mulder. SBNS wil spoorgronden goed en snel saneren. ‘It takes two to tango’. Bodem jaargang 10 nummer 3.
Theo Edelman. Nieuwe normen niet nodig. Bodem Select nummer 7/8.
Jos Theeuwen, Hans van Ammers en Theo Edelman. Integrale visie op het kwaliteitsmanagement rond bodemrapporten. Bodem Select nummer 3.

1997
Theo Edelman en Johan van der Gun. Veertig jaar bodemsanering. Land + Water-nu.
Theo Edelman, Theo Lexmond en Johan van der Gun. Inleiding op het Handboek voor milieubeheer, onderdeel Bodembescherming. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
Theo Edelman en Bert Gravesteyn. Hoe gaat het met de bodem? De uitslag van een mini-marktonderzoek. BODEM jaargang 7 nummer 1, pagina 7 – 8.
Theo Edelman. Bodemverontreiniging op het Spoor. Het Convenant Bodemsanering NS-percelen. Verslag van een lezing gehouden op het 14e jaarcongres Bodembescherming. Nederlands Studie Centrum, Vlaardingen.

1996
Stefan Ouboter, Lucas Derks en Theo Edelman. Communicatie over bodemverontreiniging. Gesprek tussen een deskundige, een psycholoog en een ambtenaar. Rapporten Programma Geïntegreerd Bodem-onderzoek, deel 9. Wageningen.
Theo Edelman. Schrijven is voor mij … Update. Nieuws voor relaties van Samsom H.D. Tjeenk Willink nummer 1. Alphen aan den Rijn.
Theo Edelman. Beleid bodemsanering. Handboek Milieubeheer, deel Bodembescherming, pagina L0850-1 tot L0850-36. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.

1995
Reinier van den Berg, Theo Edelman en Herman Eijsackers. Actief Bodembeheer: toverformule om multifunctionaliteit te omzeilen? BODEM jaargang 5 nummer 4, pagina 146.

1994
Theo Edelman en Marjolein van Egmond. Bodemsanering volgens HEMA-formule: doe meer met minder geld. BODEM jaargang 4 nummer 4, pagina 173.
Theo Edelman en Martin Veul. Actief bodembeheer op bedrijfsterreinen: collectief en individueel belang. BODEM jaargang 4 nummer 1, pagina 8.

1993
Theo Edelman. Vanaf juni 1993 elke maand een ‘column’ in de Nieuwsbrief Bodem. Kluwer bv, Alphen aan den Rijn. De columns staan ook op Internet: www.bodem.pagina.nl.
Theo Edelman Marcelle Booy Lieuwes. Maatschappelijke evaluatie Speerpuntprogramma Bodemonderzoek. Publicatie RMNO nummer 81. Rijswijk.
Theo Edelman. Schriftelijke praktijkcursus Bodem en Milieurecht. Les V: Bodemsaneringsbeleid I. Euroforum.
Theo Edelman. Schriftelijke praktijkcursus Bodem en Milieurecht. Les VI: Bodemsaneringsbeleid II. Euroforum.

1992
Theo Edelman. Bodemverontreiniging: over de vaststelling van ‘ernstig gevaar’. Tijdschrift voor milieuaansprakelijkheid nummer 3.

1991
Reinier de Man, Wim Kooper en Theo Edelman. Een studie naar het gebruik van de diepe ondergrond voor de berging van afval. Adviesbureau De Man, Leiden.
Theo Edelman. Lokatiekeuze berging baggerspecie: planologie en milieu strijden om voorrang. Bijdrage aan VVM symposium ‘Reinigen en/of bergen van vervuilde grond en sediment’.

1987
Theo Lexmond en Theo Edelman. Huidige achtergrondwaarden van het gehalte aan een aantal zware metalen en arseen in grond. Handboek Milieubeheer, deel Bodembescherming, pagina D4110-1 tot D4110-32. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.

1986
Theo Edelman en Marcel de Bruin. Background values of 32 elements in Dutch topsoils, determined with non-destructive neutron activation analysis. In: J.W. Assink en W.J. van den Brink (eds). Contaminated Soil. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht.
Theo Lexmond Theo Edelman. Voorlopige referentiewaarden en huidige achtergrondgehalten voor een aantal zware metalen en arseen in de bovengrond van natuurterreinen en landbouwgronden. Bijdrage naar aanleiding van de Discussienotitie
Bodemkwaliteit. Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding.

1985
Theo Edelman, Wim Ma en Jozef Kuijpers. Verontreiniging van de bodem met de zware metalen cadmium, lood en zink in de omgeving van een zinksmelterij in de Brabantse Kempen. Land + Water Nu 25, bijlage Milieutechniek nr.1, pagina 12 – 14.

1984
Theo Edelman. Achtergrondgehalten van stoffen in de bodem. Reeks Bodembescherming Ministerie van VROM, deel 34. Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage.
Theo Edelman. Achtergrondgehalten van een aantal zwarte en grijze lijst elementen in de bodem van Nederland; een eerste verkenning. Land + Water-nu, jaargang 24 nummer 10, pagina 3 – 5.

1983
Th. Edelman. Variatie van de gehalten aan stoffen in de bodem van natuurgebieden op korte afstand. RIN-rapport, Arnhem.
Wim Ma, Theo Edelman, Ineke van Beersum en Theo Jans. Uptake of Cadmium, Zinc, Lead, and copper by eartworms near a Zinc-smelting Complex: Influence of Soil pH and Organic Matter. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, jaargang 30, pagina 424 – 427.

1982
Herman Eijsackers, Peter Doelman, Theo Edelman, Wim Ma en Herbert Diemont. Zware metalen van zinkfabriek belasten het milieu tot op 25 km. Natuur en Milieu, jaargang 6, pagina 10 – 13.
1977 en 1978
Theo Edelman. Diverse bodemkarteringsverslagen. Dienst Bodemkartering, Suriname.

1976
Theo Edelman. Report on the set up of a soil laboratory in Hola, Kenya. Ilaco, Arnhem.