Curriculum vitae

ir. Theo Edelman

(bijgewerkt tot 7 januari 2019)

Personalia

Naam: Theodorus Edelman.
Geboren: op 16 juli 1948 in Zeist
Adres: L. Roggeveenstraat 17, 6708 SL Wageningen.
Tel: 06 2095 6162
E-mail: Th.Edelman@bodemkunde.nl
Website: www.bodemkunde.nl

Opleiding

Van 1967 tot 1975 studeerde ik aan de Landbouw Universiteit in Wageningen. Mijn studierichting was bodemkunde en bemestingsleer. Mijn doctoraalvakken waren bodemverontreiniging, regionale bodemkunde en onkruidkunde.
Daarvoor volgde ik van 1960 – 1967 de opleiding gymnasium-ß te Zeist.

Loopbaan

Bodemkundig Adviesbureau Edelman bv, Wageningen
Vanaf 1992 ben ik directeur van Bodemkundig Adviesbureau Edelman bv te Wageningen. Dit bureau ondersteunt overheden en bedrijven in binnen- en buitenland bij de aanpak van bodemverontreiniging. Het verricht beleidsmatige studies en verzorgt onderwijs en congressen op het gebied van bodem. Het bemiddelt bij conflicten over bodemverontreiniging, in opdracht van overheden en rechtbanken.

Stichting Bodemsanering NS, Utrecht
Van 1996 tot 2002 was ik directeur van de Stichting Bodemsanering NS te Utrecht. Deze stichting is opgericht om gevallen van ernstige bodemverontreiniging op NS-terreinen ongedaan te maken. De stichting beschikte over een jaarlijks budget van f 50 miljoen. Ik was directeur van de Stichting, die 30 personeelsleden telde.

Dienst Milieu en Water provincie Gelderland, Arnhem
Van 1982 tot 1996 was ik in dienst van de provincie Gelderland. Ik bekleedde de volgende functies: hoofd afdeling Gebieden en Bodemsanering (1994 – 1996), hoofd onderafdeling Bodemsanering en tevens waarnemend hoofd afdeling Bodem en Afval (1989 – 1994), hoofd onderafdeling Bodembescherming en tevens leider projectgroep Bodemsanering (1987 – 1989), leider projectgroep Bodemsanering (1985 – 1987) en medewerker Bodemsanering (1982 – 1985).

Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem (thans Alterra, Wageningen)
Van 1979 tot 1982 verrichte ik onderzoek naar achtergrondgehalten van stoffen in de bodem van natuurgebieden. Op de resultaten van dit onderzoek zijn de latere streefwaarden en de verbijzondering van normen naar gehalten aan organische stof en klei gebaseerd.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
Van 1977 tot 1979 was ik in dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik werd uitgezonden naar Suriname, om bij de Dienst Bodemkartering leiding te geven aan bodemkarteringen.

Ilaco bv, Arnhem
Van 1976 tot 1977 was ik in dienst van Ilaco bv. Ik werd uitgezonden naar Kenya om een bodemchemisch laboratorium op te zetten en te runnen.

Landbouw Universiteit, Wageningen
Van 1975 tot 1976 was ik wetenschappelijk ambtenaar aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Ik deed onderzoek naar betere bepalingsmethoden van stoffen in planten.

Andere functies
Wordt binnenkort bijgewerkt.
Voorzitter van het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging te Gouda.
Voorzitter van het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembescherming van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging te Gouda.